The Canon Australia site has the download

The Canon Australia site has the download for the long promised firmware version 1.2.1 which includes the clean HDMI output.

Many big thanks to “A Magpoc” who sent this in via the contact page

We’ve had some reports already on this planet5D forum thread about the results since there was a “leaked” version last friday.

Read more http://blog.planet5d.com/2013/04/start-your-downloads-eos-5d-mark-iii-firmware-version-1-2-1-available/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Planet5dBlog+%28Planet5D+Blog%29


Canon 5D 2K RAW – 1920 × 720 mogelijk bij 1000x kaart?

UPDATE: Canon 5D 2K raw – 1920 × 720 mogelijk bij 1000x kaart?
Maandag 29 april, 2013 09:09
by Andrew Reid – British Filmmaker – Editor EOSHD
Download sample 2K DNG 24p frame uit de gehackte 5D Mark III en zie de beeldkwaliteit voor je eigen ogen!

Onlangs Magic Lantern had de baanbrekende ontdekking van mooie scherpe 2K sensor in RAW-formaat op de 5D Mark II en 5D Mark III.

Dit wordt zet ons begrip van DSLR-beeldkwaliteit op zijn kop. Waarom is de beeldkwaliteit zo ver van wat de camera is werkelijk in staat?

Disclaimer: Sommige van de volgende vertegenwoordigt mijn gedachten en begrip van hoe camera-technologie werkt en wat van het speculatief kan zijn, ik ben geen Canon ingenieur!

Zoals ik het begrijp van de sensor heeft men steekproeven uitgevoerd om een ​​voeding die wordt gebruikt voor zowel live view, video en HDMI bieden. Magic Lantern heeft toegang tot dat imago gevonden en het is erg leuk, mooie 2K full frame 14bit ruwe rechtstreeks van de sensor via het buffergeheugen van de camera’s te krijgen. De beeldprocessor (DIGIC) heeft vervolgens een opname voor de live view LCD (ca. 640 × 480 of 1MP) en een tweede uitgang voor gecomprimeerde 1080p video van die ene hoge kwaliteit  te produceren.

Alex van Magic Lantern vertelde me dat DNG werd overgedragen van de Canon CHDK project kon de  camera met succes DNG frames schrijven naar de buffer bij 24 fps of 30 fps in de 2K modus, wehebben  nu toegang tot (maximaal 30 frames per keer) in de stille stills burst-modus, die nu werkt in met Magic Lantern. Onderzoek wordt nu  genomen om te zien of de voeding kan worden gebruikt voor afgezien van stille stills, 30fps burst-modus en timelapse zonder mechanische sluiter beweging …

Wat dit laat zien is nogal onthullende –  de sensor is niet het probleem als het gaat om moire of de algemene slechte zachte beeldkwaliteit in video-modus.

Dus wat is er aan de hand?

UPDATE: Sam (u kent hem misschien van de Flaat foto profielen) denkt dat de sensor nog steeds line-skipping de 2K ruwe beeld kan produceren. Hij heeft testen uitgevoerd op 22MP 5D Mark III rauwe stills in Photoshop met behulp van de meest elementaire  downsampling om  lijn-skipping op de sensor, het eindresultaat lijkt erg op de 2K ruwe output in Magic Lantern . In de DSLR gemeenschap hebben we traditioneel de neiging om de  line-skipping voor zachte resolutie en moire in de video-modus schuld te geven, maar misschien is dat niet het hele verhaal. Testen van Sam lijken aan te tonen dat de beeldkwaliteit niet te veel last mee heeft.

De 14bit rauwe wordt omgezet in samengeperst 8bit, 4:2:0  dat gebruik maakt van alle de native resolutie van de 2K ruwe frames, rondom  de beeldprocessor spelen allerlei trucs, op een gegeven moment zelfs downscaling tot 1904 en vervolgens terug tot 1920 opnieuw in het geval van de 5D Mark III. Waarom doet het dat?

Canons Chuck Westfall en Tim Smith zeggen een lijn overslaan op de sensor naar beneden te krijgen van de native resolutie sensor van 21MP + tot 2MP, impliceert dit resulteert in moire en aliasing. Maar de 2K-uitgang van de sensor is veel schoner zonder dezelfde moire kwesties als de laatste 1080p video, en de resolutie is veel dichter bij 1080 lijnen dan de slappe 5D Mark III 1080 p is.

Het zachter beeld met moire en aliasing lijkt door de beeldprocessor verder (en grof) de grootte van het 2K rauwe afbeelding, die onnodig lijkt te worden ingevoerd. De camera moet  om 16:09 en comprimeren van de data, niet meer verminderen van de resolutie en drastisch verder gaan alsof het aan het doen is. Het kan zijn dat met het oog op een gelijktijdige VGA live view-feed en 1080 p op de SD-kaart te voorzien, de 2K gegevens moet worden downrezed naar een middenweg tussen 640 × 480 en 1920 × 1080, dan weer opgeschaald naar 1080p, maar ik ben nu puur aan het speculeren.

Ik vroeg Alex van Magic Lantern hoe haalbaar het zou zijn om continu ruwe video-opname te krijgen van de 5D Mark III en ons gesprek ging als volgt:

“Ik denk dat 1920 × 720  goed te doen is op de 1000x kaart.5d3-dng

“In 720p, de ruwe data is 1920 × 670 of iets rond dit.

“Ik geloof ook dat de video en live-view afbeelding is afkomstig uit dat [2K-feed], omdat ze perfect zijn gesynchroniseerd.

“[Canon] afbeelding  is waarschijnlijk geoptimaliseerd voor snelle wiskunde, niet voor hoge kwaliteit.

“Zij doen geen uitlichting van focuspunten, ze denoise teveel waarschijnlijk… wie weet?”

Disclaimer: Ik denk dat het belangrijk is om de verwachtingen in toom te houden, is er niets bevestigd met betrekking tot de ruwe video.

Ik zal de firmware hack later  proberen.

UPDATE: Ik heb nu de burst-modus stille pics laten lopen en ja hoor ik krijg maximaal 30fps 2K rauw uit mijn 5D Mark III totdat de buffer vol is na slechts ongeveer een seconde. Als de Magic Lantern ontwikkelaars een manier vindenom  dit ruwe uitvoer met 24 fps op de kaart te schrijven, ondanks de grote datasnelheden, zelfs bij lage resoluties te vinden, konden we voortdurend ruwe video opnemen.

YT-Thumb-1200x675 H.264-vs.-RAW-1024x576 H.264-910x1024

Recently Magic Lantern had the breakthrough discovery of beautiful pin sharp 2K sensor feed in raw format on the 5D Mark II and 5D Mark III.

This completely turns our understanding of DSLR video image quality on its head. Why is the video quality so far from what the camera is really capable of?

Disclaimer: Some of the following represents my thoughts and understanding of how camera technology works and some of it may be speculative as I am not a Canon engineer!

As I understand it the sensor does one sampling run to provide a feed that is used for both live view, video and HDMI. Magic Lantern has gained access to that image and it is very nice, lovely 2K full frame 14bit raw straight from the sensor via the camera’s buffer memory. The image processor (DIGIC) then has to produce an image for the live view LCD (approx. 640×480 or 1MP) and a second output for compressed 1080p video from that one high quality feed.

Alex of Magic Lantern told me DNG was ported from the Canon CHDK project and the camera can successfully write DNG frames to the buffer at 24fps to 30fps in 2K mode, which we now have access to (up to 30 frames at a time) in silent stills burst mode which is now working with Magic Lantern. Steps and research are being taken to see what the feed can be used for aside from silent stills, 30fps burst mode and timelapse with no mechanical shutter movement…

What this shows is somewhat revelatory – that the sensor isn’t the problem when it comes to moire or the general poor soft image quality in video mode.

So what is going on?

UPDATE: Sam (you may know him from the Flaat picture profiles) thinks the sensor is still line-skipping to produce the 2K raw image. He has run tests on 22MP 5D Mark III raw stills in Photoshop using the most basic nearest-neighbour downsampling to mimic 3:1 line-skipping on the sensor the end result looks very similar to the 2K raw output in Magic Lantern. In the DSLR community we have traditionally tended to blame line-skipping for soft resolution and moire in video mode, but maybe that isn’t the whole story. Sam’s tests seem to show that image quality doesn’t suffer too much with it.

The 14bit raw is turned into compressed 8bit 4:2:0 but rather than use all the native resolution of the 2K raw frames, the image processor is playing all kinds of tricks, at one point even downscaling to 1904 and then back up to 1920 again in the case of the 5D Mark III. Why does it do that?

Canon’s Chuck Westfall and Tim Smith say line skipping on the sensor was necessary to get down from the native sensor resolution of 21MP+ to 2MP, implying this results in moire and aliasing. However the 2K output of the sensor is much cleaner without the same moire issues as the final 1080p video, and resolution is much closer to 1080 lines than the mushy 5D Mark III 1080p is.

The softer image with moire and aliasing appears to be introduced by the image processor further (and crudely) resizing the 2K raw image, which seems unnecessary. All the camera should need to do is crop to 16:9 and compress the data, not reduce the resolution dramatically further like it is doing. It could be that in order to provide a simultaneous VGA live view feed and 1080p to the SD card, the 2K data has to be downrezed to a middle ground between 640×480 and 1920×1080, then upscaled back to 1080p but I’m purely speculating.

I asked Alex of Magic Lantern today how feasible it would be to get continuous raw video recording from the 5D Mark III and our conversation went like this:

“I think 1920×720 is doable on the 1000x card.

“In 720p, the raw data is 1920×670 or something around this.

“I also believe the video and live-view image is coming from that [2K feed], since they are perfectly synchronized.

“[Canon’s] image pipeline is probably optimized for fast math, not for high quality.

“They don’t do highlight recovery, they probably denoise too much… who knows?”

Disclaimer: I think it is important to keep expectations in check, nothing is confirmed with regards raw video and don’t forget to donate to Magic Lantern to keep the progress coming.

I will be trying the firmware hack later today.

UPDATE: I now have the burst mode silent pics feature running and sure enough I’m getting up to 30fps 2K raw from my 5D Mark III until the buffer fills up after only about a second. If the Magic Lantern developers can find a way to write this raw output at 24fps to the card despite the large data rates, even at reduced resolutions, we could have continuously recording raw video.


RAW “Video” on Canon DSLRs with Magic Lantern.

RAW “Video” on Canon DSLRs with Magic Lantern. Dat was het grote nieuws dit week-end van de Magic Lantern.

Neumann Films bracht een mooie video ervan met een goede uitleg.YT-Thumb-1200x675
RAW “Video” on Canon DSLRs with Magic Lantern. Check it out! RAW video is available for download on our site!

Demo MagicLatern 14 bit RAW

Wel,Wel, het hek is van de dam, men kan nu ook via Magic Lantern een RAW video /dng file maken van de Canon 5 D mark II en III, kijk wat onze collega’s er van hebben geH.264-910x1024 H.264-vs.-RAW-1024x576maakt.


NAB 2013: DJI Innovations

De laatste tijd zijn er steeds meer verhalen en filmpjes over Gyro’s. De bekendste is wel gedemonstreerd door Vincent Laforet met zijn Movi.

Maar de mooiste wat ik tot nu toe vond was van DJI.

onder zijn DJI PhantomPhantom08-100x80 was een kleine gyro gemonteerd en dat tegen een schappelijke prijs in het interview vertelde de geïnterviewde dat het nog geen $1000 zou gaan kosten.

een demo hier


BMCC bij de Vrede van Utrecht.

Afgelopen week kreeg ik de BMCC EF, het eerste wat ik deed is een ssd erbij gekocht van 250 mb,ik wilde hem uitproberen bij het vredes spektakel “Slag Om De Vrede”.

De voorbereidingen bestonden van een perskaart aanvragen tot het ombouwen van de rig, die ik hiervoor had gebruikt voor de Canon 5D Mark2.

Ik kon alle componenten gebruiken en alleen het toevoegen van de follow focus was het enige.

Achteraf na het spektakel, heb ik wat wijzigingen toegepast,zoals batterijpack verplaats,schouder steun verplaatst en de draag handel op de camera gezet en een extra gewicht achter op de rig geplaatst.2013-04-17 15.05.56

Een korte impressie van die avond staat op Vimeo


Na praat over de NAB 2013

Wat een week was het, nog niet eens begonnen of BMCCBlackMagic-Cinema-Cameras-s35-s16-4k-Global-Shutter-Wide-224x146 trok al de aandacht met hun pocket cinema camera en de 4K. en dat bleef de hele week, je moest van goede huizen komen voor iets beters en dat was met de introductie van de MoVI 007-300x202door Vincent Laforet. En verder was er up grade van aparatuur.
Op de laatste dag zelfs in de middag kwam de Chinese KineRAW met zijn MINI een 4 K cinema camera, liever gezegd een 4K sensor die een 2K RAW beeld geeft.kineraw_2 kineraw_3-300x168 kineraws35_screenshot-150x79
Dit kan dus het antwoord zijn tegen de BMCC, die kwa verkoop en beloften een zooitje van hebben gemaakt. De mensen van Cinema5D vertellen je haar fijn hoe de camera werkt en wat er in zit. Zelfs over de levering.

What a week it was, not even started or BMCC already attracted attention with their pocket cinema camera and 4K. and that continued throughout the week, you had good houses come for something better and that was with the introduction of the MOVI by Vincent Laforet. And then there was up grade of film stock.
On the last day, even in the afternoon, the Chinese KineRAW with his MINI and 4 K cinema camera, rather a 4K sensor that 2K RAW image.
This could be the answer to the BMCC, which promises qual sales and made ​​a mess of it. The people of Cinema5D tell you in great detail how the camera works and what’s in it. Even the delivery.

Edelkrone kwam met een verrassing, een target module, die het onderwerp blijft volgen een maal ingesteld op een slider.

Edelkrone came with a surprise, a target module, the subject continues to follow once set on a slider.edel_2-286x300edel_3-300x181


Blackmagic Goes 4K with S35 Global Shutter Sensor for $4K, and a Pocket Cinema Camera for $1K!

van   http://nofilmschool.com

Wel wel,het spektakel moet nog beginnen of BMCC heeft nu al al de aandacht naar zich toe getrokken,op de avond daarvoor gingen nog even een journalist stiekem door de expozaal en ziet tot zijn stomme verbazing op de stand van BMCC een aankondiging van een 4K camera onder de $4000 en een 1K onder de $1000.Daar kunnen de camerafabrikanten het wel even mee doen….

BlackMagic-Cinema-Cameras-s35-s16-4k-Global-Shutter-Wide-224x146

Enige kant tekening van mij, tot op heden heb ik de verleden jaar bestelde camera nog niet geleverd,ik hoop dat dit wat sneller gaat.


Sony XAVC formaat als een open formaat

vertaald uit;Cinescopophila;

De succesvolle verkoop van bijna 2000 Professional CineAlta 4K-camera’s zoals de F5, F55 en F65 modellen vanaf april 2013; word het XAVC formaat  op grote schaal in de markt beschouwd als open formaat. De XAVC formaat heeft diverse voordelen voor hoge kwaliteit beeldweergave inclusief 4K pixel resolutie, 10 bit kleurdiepte, brede kleurruimte (S-Gamut) en verfijnde gamma (S-log).

Met dit in gedachten heef  Sonyt aangekondigd een nieuwere vorm van XAVC: Long GOP XAVC S (4K 4:2:0 en HD 4:2:2) als keuze van high-efficiency codec op grotere schaal dienen de eisen van de productie van inhoud markt . Daarnaast voor de consument markt te bedienen, “XAVC S” met gebruikmaking van MP4-wrapping-formaat wordt ook geïntroduceerd als de uitbreiding van XAVC. Deze uitbreiding zal de groei stimuleren van 4K-gehalte in de consumentenmarkt.

“XAVC S” profiel

– Resolutie: 4K (3840 x 2160), HD, en Proxy
– Compressie: MPEG-4 AVC/H.264
– Inpakken formaat: MP4
– Audio: Lineaire PCM-en AAC-

Opmerking: Elke fabrikant zal beslissen welk profiel en werkpunt van XAVC zullen implementeren in hun producten. Sony verzekert hierbij XAVC formaat naar een video-opname-indeling die zowel van professionele en consumenten markt omvat.

XAVC wordt geïntroduceerd als een open formaat, om te dienen als een chauffeur te bevorderen en tot stand 4K productie van inhoud infrastructuur. Een licentie-programma wordt voorgesteld, niet alleen voor het bewerken van softwarefabrikanten, maar ook voor hardware fabrikanten. Op dit moment zijn er meer dan 60 fabrikanten die een verzoek hebben ingediend om een licentiehouder te worden en 30 fabrikanten hebben hun steun voor Sony XAVC formaat en workflow al gegeven.

 

engels;

Sony Expands XAVC Format Ramps Up 4K Development and Drops XAVC S:

April 3, 2013 | 0 Comments

The successful sale of almost 2000 Professional CineAlta 4K cameras such as the F5, F55 and F65 models as of April 2013; the XAVC format has been considered to be widely adopted in the marketplace. The XAVC format holds various advantages for high quality image reproduction including 4K pixel resolution, 10 bit colour depth, wide colour space (S-Gamut) and refined gamma (S-log).

XAVC S

With this in mind Sony has announced a newer form of XAVC: XAVC S Long GOP (4K 4:2:0 and HD 4:2:2) as choice of high-efficiency codec to serve more widely the requirements of the content production market. In addition, to serve the consumer market, “XAVC S” employing MP4 wrapping format is also introduced as its expansion of XAVC. This expansion will encourage growth of 4K content in the consumer market.

“XAVC S” profile

– Resolution: 4K (3840 x 2160), HD, and Proxy
– Compression: MPEG-4 AVC/H.264
– Wrapping format: MP4
– Audio: Linear PCM and AAC

Note: Each manufacturer will decide which profile and operating point of XAVC they will implement in their products. Sony hereby assures XAVC format to be a video recording format that covers both of professional and consumer market.

XAVC Partners

XAVC is introduced as an open format, to serve as a driver to promote and establish 4K content production infrastructure. A license program is proposed not only for editing software manufacturers but also for hardware manufacturers. Currently, over 60 manufacturers have filed a request to become a licensee, and 30 manufacturers’ products plan on their support for Sony XAVC format and workflow.


NAB 2013

De NAB 2013 is nog niet begonnen of er zijn al zg vooraankondigingen,bang dat ze onder gesneeuwd worden door de grote jongens,zoals Tescam met zijn DR-60Ddr-60d_p_front1-600x394 mixer/recorder.De nieuwe Odyssey 7 en 7QAdobe Photoshop PDFDe Juisdlink BMC366BMC366_01_1501

Kessler met zijn nieuwe spullen, en Movi
MōVI – a revolutionary handheld stabilized system takes flight.

geïntroduceerd door  en volgende week dus veel  meer.