*UPDATE* 5D Mark III – February 7, 2012

(Vertaald uit Canon rumers)

Een paar mensen hebben gezegd 07 februari 2012 de aankondigingdatum is voor de 5D Mark III.

De bronnen zijn goed,al wacht ik op het definitieve antwoord van het bericht.

Ook is vermeld, dat Canon ook nieuwe PowerShot camera’s, een nieuwe Legria camcorder en SELPHY printer (s) aan te kondigen.

Dat bevestigd Kevin Wang, gevestigd in Taiwan, geplaatst op zijn Facebook dat hij een officiële fotograaf voor de 5D MarkIII worden.

5D Mark III Specs.
Als ik  allesbijelkaar zet wat ik heb gehoord, dan zijn de specs van de 5D Mark III.

22MP

61pt AF

7.5fps

DIGIC 5 +
Nieuwe Battery Grip met een joystick
GPS gereed


“Hell and Back Again” by Danfung Dennis genomineerd voor een OSCAR!!!!!

Voor veel fotografen die de Canon 5 D Mark ii, hanteren en films maken een goede stimulans om door te gaan met hun werk,filmen met een fotocamera en gebleken dat de Canon 5 D mark ii nog steeds voldoet aan de eisen van de huidige fotograaf /filmer.

waar we nu moeten aan werken is dit om te zetten in een serieuze erkenning dat het niet zomaar een gril is.

niet laten duwen in een hokje van video maar filmen.

erkend worden als proffesional.

geen amateur status .

Dus let op je kwaliteit.

bee a PRO.


7 Tips for HD Color Correction and DSLR Color Correction

Hier zijn 7 tips om je film van een perfecte kleur te voorzien.www.vashiedit.com 


Stop Censorship

New bills in the US Congress and Senate are attempting to give the US government the ability to censor and shut down websites without due process.

Nieuwe wetten in dienen in het Amerikaanse Congres en de Senaat proberen de Amerikaanse overheid de mogelijkheid bieden om te censureren en afsluiten van websites zonder een eerlijk proces.


Lightroom 4 beta voor video

Lightroom 4 beta voor video.

http://adobe.ly/ylNtbw


Canon – “mirrorless is our future” and video optimised lenses coming 2012

  • Canon brengt een spiegelloze camera met verwisselbare lens in 2012. Japanse website DCWatch heeft het eerste interview waarin Canon in detail gesproken over de ontwikkeling van het nieuwsysteem.

Er is zoveel in dit interview. Maar de vertaling is erg ruw. Dus neem mijn interpretatie als alleen dat voor nu – een interpretatie.

Let op: Ik heb ook corrigeerde enkele grammatica in de vertaalde citaten voor gemakkelijke lezing.(uit Japans in Engels)

Het interview is met de managing director van Canon imaging (naam vrij vertaald als de heer M. Tian Rong Jin in de tekst). Hij sprak met Masakazu Honda over een moeilijk 2011 en de brede plannen voor 2012 – het maken van een nieuw spiegelloze mount compatibel met EF-lenzen, de invoering van een nieuwe reeks van lenzen om het minimaliseren van de omvang van het nieuwe systeem-en video-geoptimaliseerde lenzen.

Er is ook een vermelding van ‘APS-I’ in de tekst, maar dit kan worden van een ‘lost in translation’ moment. Zo niet, dan kan het nieuwe formaat van de sensor, het systeem formatteren en mounten van Canon’s spiegelloos worden gekopieerd APS-I?

Hier zijn de hoogtepunten …

Q: Wat is het concept / doelstellingen voor de Canon spiegelloos systeem?

“Performance eiste door [de] camera is de beeldkwaliteit eerste is. En downsizing komende volgende. Zelfs met compacte machine met verwisselbare lenzen de prioriteit van deze behoefte is constant. Dit is het zelfde met een video camera, inderdaad elke fotografische apparatuur kan gedragen worden kleiner om elke scène te allen tijde te maken.
Inderdaad dit verklaart waarom de Canon C300 form factor is ontwikkeld – Canon erkennen de voordelen van het maken van systemen die niet groter zijn dan ze moeten zijn.

Q: Hoe zit het met video’s lenzen?

“Zelfs met het idee van zoomen en AF, video vereist een unieke lens.”

“De lens ondersteunt video en op te nemen .”

“Nieuwe producten gepland voor onderzoek waren aanzienlijk vertraagd door de aardbeving.”

“High-performance video voor de massa is AF. Daarnaast zullen we reageren op de soepele beweging van het diafragma (iris) “.

Q: Hoe zit het AF-methoden voor deze lenzen?

“Ik denk een nieuwe manier. Een combinatie van faseverschil detectie systeem en het contrast detectiemethode, wacht dan voor het specifieke product aankondiging. ”

Ik geloof dat Canon spreekt over het nieuwe systeem spiegelloze lenzen, in plaats van video lenzen voor de C300, hoewel ik verwacht dat we die op een gegeven moment moeten maken.

M. Tian Rong Jin maakt ook melding van een toekomstig camcorder, hoewel nogal stompzinnig. Er is een vermelding van de Photokina 2012 in de vraag leidt tot deze reactie, maar de vertaling maakt het erg onduidelijk wat er precies gevraagd werd. Hoe dan ook, hier is M. Tian Rong Jin’s reactie:

“Met verwisselbare lenzen, evenals een hoge kwaliteit vaste lens camera …. Een nieuw voorstel voor een camcorder, dan kunt u verwachten. ”

Ik verwacht nieuwe spiegelloze Canons systeem worden aangekondigd op de Photokina in september. Net als bij de laatste,  EOSHD zijn we daar, om dit te demonstreren.

 

(vertaald uit het Engels via Google vertaling + mijn vrije vertaling)

Canon will release a mirrorless interchangeable lens camera in 2012. Japanese website DCWatch has the first interview where Canon have spoken in detail about the development of the new system.

There’s so much in this interview. But the translation is very rough. So take my interpretation as just that for now – an interpretation.

Note: I have also corrected some grammar in the translated quotes for easy reading.

The interview is with Canon’s managing director of imaging (name roughly translated as Mr M. Tian Rong Jin in the text). He spoke to Masakazu Honda about a difficult 2011 and their broad plans for 2012 – making a new mirrorless mount compatible with EF lenses, introducing a new range of lenses to minimise the size of the new system and video optimised lenses.

There’s also a mention of ‘APS-I’ in the text but this could be a ‘lost in translation’ moment. If not, could the new sensor size, system format and mount of Canon’s mirrorless be dubbed APS-I?

Here are the highlights…

Q: What is the concept / aims for the Canon mirrorless system?

“Performance demanded by [the] camera is picture quality is first. And downsizing coming next. Even with compact machine with interchangeable lenses the priority of this need is constant. This is the same with a video camera, indeed any photographic equipment can be worn smaller, more portable and can be taken to any scene at any time. With every camera the need for miniaturization is uniform.”

Indeed this explains why the Canon C300 form factor was developed – Canon recognise the advantage of making systems that are no larger than they need to be.

Q: What about videos lenses?

“Even with the idea of ​​zooming and AF, video requires a unique lens.”

“The lens will support video and incorporate new ideas.”

“New products scheduled for trial were delayed significantly by the earthquake.”

“High-performance video for the masses requires AF. In addition, we will respond to the smooth movement of the diaphragm (iris)”.

Q: What about AF methods for such lenses?

“I think a new way. A combination of phase difference detection system and contrast detection method, please wait for the specific product announcement.”

I believe Canon are speaking about the new mirrorless system lenses here, rather than video lenses for the C300 although I expect we’ll be seeing those at some point as well.

M. Tian Rong Jin also mentions a future camcorder, though rather obtusely. There’s a mention of Photokina 2012 in the question leading to this response but the translation makes it extremely unclear what exactly was asked. Regardless, here is M. Tian Rong Jin’s response:

“With interchangeable lenses as well as a high-quality fixed lens camera…. A new proposal for a camcorder, please expect.”

I am expecting Canon’s new mirrorless system to be announced at Photokina in September. As with the last one, EOSHD will be there to cover it live.

 


Act of Valor looks good.

Shane Hurlbut heeft een film gemaakt van de shots die hij heeft gemaakt voor de Amerikaanse mariners in opdracht voor de marine recruterings bureau. Alles is gemaakt met ten Canon 5D Mark ii.
This is a movie trailer for a feature length film that Shane Hurlbut shot on the Canon 5DMK2, it looks really great. I think I’ll actually go to a theater to see this one. The other day I got a call from Lydia Hurlbut about possibly cutting some pieces for Hurlbut Visuals. It’s an honor for me to be asked by people like Shane and Lydia to work for them. Hopefully our calendars, and stars, will align so I can work on the project.
(Oh yea, i was name dropping there…)

Nikon D4 Full Frame Uncompressed Video Out

Nikon komt in februari 2012 net een full-frame fotocamera die ongecompliceerde video kan maken.

more of the specs and a video over at Engadget.com (click here).


$500k feature length indie film shot entirely on a cellphone

Na wat uitprobeersels in de filmende fotocamera’s is men nu overgestapt op de telefoon films,maar er komt een hoop voor kijken om “even”een filmpje te maken kijk even naar de trailer van “Olive”